Lukk
Meny

PROSESSEN

Alle prosjekter går gjennom flere faser. Under følger fasene som gjelder for arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse (AY10).
Adobe Stock 263908017

For deg som tenker å benytte arkitekt så anbefaler vi å sette seg inn i hva disse fasene er og hva de betyr for deg.

Forskjellen på å benytte arkitekt fra begynnelse til slutt, kontra å starte med noe som er halvveis ferdig er at resultatet vil bære preg av det. Løsningene du får med å benytte arkitekt er tilpasset brukerene helt fra begynnelsen og ikke bare tilpasset innenfor en satt ramme. Noen vil hevde at dette vil fordyre prosjektet, men med å benytte en god arkitekt vil han/hun forstå dine behov og finne gode, smarte og kostnadseffektive løsninger som totalt vil gi deg kontroll og være kostnadsbesparende.

Og på toppen av det hele, du ender opp med noe som er 100% tilpasset deg og ditt liv!

MULIGHETSSTUDIE

(idéfase)
Adobe Stock 471022594
Adobe Stock 471022594
1 / 3

Mulighetsstudie bygg

En mulighetsstudie for et byggeprosjekt er ofte basert på et romprogram, eller et behov skissert fra brukeren av bygget. Dette er noe av det viktigste som gjøres for å få frem de løsningene som passer deg og din fremtid.

I mulighetsstudien fremlegges ofte flere alternativer, slik at du har flere valg før du bestemmer deg for veien videre. Detaljeringsnivået i mulighetsstudien kan ofte sammenlignes med et skisseprosjekt, vi snakker altså om et "grovt materiale" som utarbeides i tidlig fase.

Miljøbilde 277
Miljøbilde 277
2 / 3

Mulighetsstudie for arealer, områder og landskap

Som rådgivere i en tidlig fase av et prosjekt kan vi bidra med hjelp til rammeavklaring og prosessgjennomføring. En mulighetsstudie kartlegger et områdes kvaliteter og verdier, og peker på områdets styrker og muligheter for utvikling og arealdisponering. I samarbeid med oppdragsgiver og brukere kan vi finne strategiske grep og utvikle ideer for området.

Skjermbilde 2022 05 30 kl 14 06 46
Skjermbilde 2022 05 30 kl 14 06 46
3 / 3

Sol/skyggestudie, sammen med vindstudier og vannføringer er eksempel på forhold som vil påvirke ditt prosjekt og er viktige å ha kontroll på for et godt resultat.

SKISSEFASE

Miljøbilde 303
Miljøbilde 303
1 / 2

Skisseprosjekt

Formål med skisseprosjektfasen

Skissefasen utreder de overordnede prinsipielle valgmulighetene for å løse et oppdrag. Her skapes et eller flere bilder av et mulig sluttresultat og Oppdragsgiver innbys til å velge en hovedretning.

I skisseprosjektfasen utarbeides et fysisk og funksjonelt konsept for gjennomføring av oppdraget. Dette gir Oppdragsgiver grunnlag for å ta beslutning om videreføring av prosjektet. Skisseprosjektet baseres på Oppdragsgivers program og målsettinger.
I denne fasen skal man tenke innovativt, vurdere bruk av ny teknologi, nye løsninger og en ny tilnærming til oppgaven med å arbeide mot
målsetningene som ble fastlagt i utredningsfasen.

  • Hovedkonsept og arkitektoniske holdninger
  • Plassering av byggverk
  • Form og funksjonalitet for byggverket
  • Løsninger for interiør og materialbruk
  • Drift og service av bygg og funksjoner
  • Energi og funksjonalitet
  • Tverrfaglig samarbeid og ansvar
Adobe Stock 298394475
Adobe Stock 298394475
2 / 2

Materialvalg og farger har en sentral rolle i skisseprosjektet og det er her mange avgjørelser tas for hvordan ferdig bygg vil fremstå.

FORPROSJEKT

Miljøbilde 14
Miljøbilde 14
1 / 2

Forprosjekt

Forprosjektfasen etterprøver hovedvalget. Konsekvensene utredes på en rekke områder der det må vurderes alternativer og tas beslutninger;
planløsninger, konstruksjoner, tekniske strukturer, hovedvalg for materialer, fasader, møblering eller vegetasjon, avhengig av fagfelt.

I forprosjektfasen utvikles prosjektet med utgangspunkt i Oppdragsgivers kommentarer til skisseprosjektet. Fasen omfatter valg av prinsipper
for tekniske, funksjonelle og fysiske strukturer og en avklaring av prosjektets endelige form og størrelse.

Forprosjektet danner grunnlag for beslutning om å gjennomføre prosjektet og søke rammetillatelse og varsle andre berørte myndigheter.
Mens skisseprosjektet undersøker muligheter og foreslår løsninger, skal forprosjektet avveie disse forslagene ift. Oppdragsgivers
kommentarer, utrede systemvalg og bearbeide prosjektet til gjennomarbeidede og dokumenterbare utkast til løsninger.

Adobe Stock 306288040
Adobe Stock 306288040
2 / 2

DETALJPROSJEKT

Adobe Stock 256380111
Adobe Stock 256380111
1 / 2

Detaljprosjektfasen utdyper prosjektmaterialet med arbeidstegninger, skjemaer, beskrivelser og beregninger slik at det gir et egnet grunnlag for innkjøp og produksjon i utførelsesfasen.

I detaljprosjektfasen skal det utvikles et entydig og tverrfaglig avklart grunnlag for utførelse av det prosjekterte tiltaket.

Prosjektets arkitektoniske utforming skal bearbeides på detaljnivå iht. oppdatert byggeprogram.
På grunnlag av detaljprosjekt skal man kunne utarbeide anbud eller tilbudsforespørsler og i teorien kunne gjennomføre byggesaken uten ytterligere avklaringer.

I detaljprosjekteringen perfeksjoneres den arkitektoniske utforming. Detaljprosjekteringen skal, gjennom tegninger og beskrivelser, gi detaljert informasjon om hvordan forprosjektets utforming kan utføres som byggearbeider.

Prosjektets form eller ytre rammer skal ikke endres eller videreutvikles i denne fasen.

Adobe Stock 214822199
Adobe Stock 214822199
2 / 2

BYGGEFASE

Adobe Stock 254443836
Adobe Stock 254443836
1 / 2

Utførelsesfase frem til avslutning og overtakelse.

Om arkitekten er kontrahert i utførelsesfasen kan foretaket ha oppgaven med å påse at utførelsen blir som prosjektert, bidra til å løse prosjekteringsmessige spørsmål som dukker opp, foreta nødvendig omprosjektering og evt. endringer i søknader, samt forberede utarbeiding av sluttdokumentasjon.

Adobe Stock 60251239
Adobe Stock 60251239
2 / 2